Search
Menu

Menu

Cleaning Services

บริการทำความสะอาด ภายในและภายนอกสำนักงาน

เรามีบริการทำความสะอาดภายในสำนักงาน และในส่วนโรงงาน (Technical Cleaning Service) ด้วย บุคลากรของบริษัทที่ได้รับการฝึกอบรมมาแล้วเป็นอย่างดี และเครื่องมืออุปกรณ์ที่มีความทันสมัย ฝ่ายฝึกอบรมจะพัฒนาหลักสูตรเพื่อเพิ่มทักษะให้บุคลากรของเราอยู่ เสมอ
Translate »